Projektni zadatak

Sljeme

Sljeme
Na prostoru Skijališta Sljeme postoje tri žičare za prijevoz osoba trosedežnica „Crveni spust“, vučnica „Zeleni spust“ i vučnica „Bijeli spust“ koje nemaju odgovarajuću dokumentaciju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) odnosno nemaju valjanu uporabnu dozvolu. Člankom 37. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/09 i 61/11)određeno je da žičare mogu raditi samo na temelju odobrenja za rad koje izdaje Ministarstvo nadležno za promet, za razdoblje od godinu dana na temelju uporabne dozvole.
Za one žičare koje nemaju uporabnu dozvolu, Pravilnikom o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda /NN 124/09) određen je prelazni rok od tri godine od stupanja na snagu Pravilnika za ishođenje uporabne dozvole.

Pojedinačni objekti predviđeni u sklopu tog sustava su :

– Žičara Crveni spust,

– Akumulacija Sljeme,

– Vučnica Zeleni spust,

– Vučnica Bijeli spust,

Ovim projektom potrebno je za navedene objekte izraditi tehnička rješenja i ishoditi potrebne lokacijske dozvole za gradnju, a zbog složenosti sustava ovome trebaju prethoditi analize postojećeg stanja i utvrđivanje odstupanja od početnih projektnih parametara : tehničkih, sigurnosnih i prostornoplanskih.

2. PRIPREMNI RADOVI

2.1. PRIKUPLJANJE I PREGLED POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE

Potrebno je prikupiti postojeću upravnu i tehničku dokumentaciju za svaki od objekata. Ovi radovi uključuju sastanke i dogovore sa projektantima pojedinih dijelova građevine. Po analizi postojeće dokumentacije će se odrediti eventualna potreba za usklađenje – novelacije postojeće tehničke dokumentacije sukladno važećem Zakonu o prostornom planiranju i gradnji.

2.2. GEODETSKI RADOVI

2.2.1. GEODETSKE PROJEKTNE PODLOGE

Geodetske radove treba izvesti u opsegu dovoljnom za izradu glavnog projekta, s priključenjem na državnu trigonometrijsku mrežu. Za izradu projektne dokumentacije potrebno je izraditi geodetsku podlogu koja će sadržavati:

– tahimetrijsku snimku terena na lokaciji objekata

– izradu situacije mjerila 1:500

– izradu poprečnih profila terena na lokaciji budućih objekata, prosječno na svakih 100 m

– izradu uzdužnog profila terena i pripadajućih objekata na poziciji žičare odnosno vučnice

– geodetski je potrebno snimiti i lokacije geotehničkih bušotina i prikazati ih na situaciji

Geodetska snimanja i izradu podloga potrebno je obaviti suvremenim geodetskim instrumentima i izraditi aktualnom kompjutorskom tehnikom, a sve geodetske snimke prikazati apsolutnim kotama.

2.2.2. POSEBNA GEODETSKA PODLOGA (PGP)

U Zakonu je ova projektna podloga definirana kao kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom-slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Za postupak izrade, odnosno ovjeravanje posebnih geodetskih podloga, Državna geodetska uprava 29.10.2007. dostavila je Uputu (klasa: 932-01/07-01/24, Ur.br.:541-04-3/5-07/1) svim ovlaštenim geodetskim uredima i područnim uredima za katastar prema kojem je podlogu potrebno barem u jednom primjerku izraditi u mjerilu 1:1000 a ostali primjerci u 1:500 ili 1:200 ili sitnijem ili krupnijem, ovisno o svrsi podloge.

Obzirom na konfiguraciju terena, potrebu za krupnijim mjerilima snimanja te pošumljenost okolnog terena, preporuča se izrada PGP-a klasičnom, tj. tahimetrijskom metodom snimanja korištenjem totalne mjerne stanice. Priključak na Državni koordinatni sustav treba osigurati GPS uređajima korištenjem CROPOS sustava.

Budući da za izradu PGP treba izvršiti usklađenje topografske podloge i katastarskog izvatka preko identičnih točaka i linija, potrebno je, temeljem procjene ne/usklađenosti stanja na terenu i katastarske podloge a korištenjem projektne geodetske podloge uz eventualno dodatno snimanje identičnih točaka i linija, predvidjeti:

– izradu PGP-a u dovoljnom broju primjeraka za cijeli obuhvat zahvata

Provedbu postupka izrade i ovjeravanja PGP-a mogu izvršiti samo ovlašteni geodetski uredi/osobe za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

2.3. IZRADA GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH PROJEKTNIH PODLOGA

Geotehnička istraživanja odnose se na lokacije akumulacije Sljeme i lokacije žičara (objekti + stupna mjesta). Prije razrade projektne dokumentacije potrebno je izraditi geotehnički elaborat kojim će se definirati svojstva temeljnog tla na predviđenim lokacijama. Isto tako tim je elaboratom potrebno definirati vrstu materijala, tehnologiju izvedbe i način kontrole ugradnje materijala za predmetne građevine. Razina obrade podataka sondažnog bušenja mora odgovarati potrebama izrade glavnog i izvedbenog projekta.

2.3.1. Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje

Geotehnička istraživanja odnose se na lokacije akumulacije Sljeme i lokacije žičara (objekti + stupna mjesta). Kartiranje se izvodi na za te potrebe snimljenoj geodetskoj podlozi mj. 1 : 500. Kartiranjem je potrebno evidentirati inženjerskogeološke pojave i procese na predmetnoj lokaciji.

Obračun po hektaru snimljenog terena.

Širina snimanja je 100 m (50 m lijevo + 50 m desno od osi žičare). Kartiranjem je potrebno odrediti litostratigrafske članove na površini terena, inženjerskogeološke pojave i procese te hidrogeološke pojave na predmetnoj dionici.

Potrebno je odrediti i potencijalno kritična mjesta po pitanju temeljenja te dati preporuke za pozicije istražnih bušotina.

2.3.2. Geotehničke projektne podloge

Terenski radovi

Na predviđenoj lokaciji objekata predviđeni su slijedeći terenski bušači radovi:

Lokacija Žičare Crveni spust

Predviđeno izvesti 3 bušotine dubine 6,0 metara, ukupno 18 m.

Lokacija Vučnice Zeleni spust

Predviđeno izvesti 2 bušotine dubine 6,0 metara, ukupno 12 m.

Lokacija Vučnice Bijeli spust

Predviđeno izvesti 2 bušotine dubine 6,0 metara, ukupno 12 m.

Lokacija Akumulacije Sljeme

Predviđeno izvesti 5 bušotina dubine 6,0 – 10 metara, ukupno 40 m.

Obračun po metru provedenog bušenja.

Geotehnički elaborat o provedenim istražnim radovima

Za provedene Istražne radove – geotehnička istraživanja potrebno je izraditi geotehnički elaborat o provedenim terenskim istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima te interpretacijom dobivenih rezultata.

U navedenom elaboratu dati će se potrebne karakteristike materijala koji se ugrađuju u nasip za izgradnju akumulacije Sljeme, a koje će izvođač radova trebati poštivati prilikom radova na sanaciji akumulacije.

 
U Zagrebu, 15.04. 2013. godine – UPRI!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.